خدمات بخش جراحی:

نیازمندی یک سازمان به جراحی مالی زمانی احساس می شود که عملکرد مالی و غیرمالی آن مجموعه توازن لازم را نداشته باشد و یا فعالیت یک قسمت با قسمت دیگر در تضادبوده و یا ناقص باشد.

 به عنوان مثال واحد فروش کار خود را به درستی انجام می دهد ولی واحد مالی در ثبت و ضبط آن را  به موقع و درست اعمال نمی کند و یا برعکس .

درکلینیک تخصصی دکتر حساب همواره این آمادگی وجوددارد که با آنالیز کارکرد و عملکرد سازمان پیشنهادات سازنده ای را دراین راستا ارائه نماید .

برخی از راهکاری های موجود در این زمینه  با توجه به نوع مشکلات موجود شامل ارائه خدمات زیر می باشد :

1-شناسائی و ارزیابی ریسک در تمامی فعالیتهای تعریف شده در شرکتها براساس معیار های صنعت و خدمات سازمان .

2-اندازه گیری ریسک ناشی از سرمایه گذاریها در پروژه ها و شرکتهای تازه تاسیس.

3-طراحی و تدوین فرآیندهای فروش ,حسابداری,خزانه داری و ….

4-بازبینی محاسبات قیمت تمام شده محصولات و خدمات .

5-شاخص گذاری و پایش کلیه فعالیتهای مالی و غیر مالی .

6- طراحی سیستمهای کنترلی برای سازمان