خدمات مراقبت ویژه:

تجربیات نشان می دهد سازمانهائی وجود دارد که دراین سازمانها همه فعالیتها به درستی انجام می شود ولی به خاطر عملکرد ضعیف و ناقص یک واحد, تمامی زحمات مجموعه به ثمره نهائی که همان سود پایان سال می باشد, نمی انجامد .

به عنوان مثال عدم تنطیم صحیح  و به موقع اظهارنامه مالیاتی ,می تواند کل عملکرد یک سال شرکت را زیر سوال ببرد .

در کلینیک تخصصی دکتر حساب همواره این آمادگی وجوددارد با بررسی سوابق سازمان و عملکردبخشهای مختلف آن, از رسیدن آسیب جدی به عملکرد و زحمات سازمان جلوگیری و در زمینه مراقبت ویژه ار واحد آسیب رسان ,اقدامات اساسی صورت گیرد .

برخی از راهکاری های موجود در این زمینه  با توجه به نوع مشکلات موجود شامل ارائه خدمات زیر می باشد :

1-گزارش لحظه ای تراز مالی ,درآمدها بدهی ها,تعهدات مالی و تجمیع منابع و مصارف مجموعه

2-کنترل نقدینگی مجموعه و گزارش لحظه ای و آینده نگر در مورد تعهدات پرداختهای مجموعه .

3-ایجاد ساختار حسابرسی داخلی  و نظارت بر حسن انجام ماموریتهای محوله .

4–تدوین برنامه و بودجه شرکت و طراحی سیستم کنترل بودجه .

5–برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه مالی و غیر مالی .

6– مشاوره مالی و مالیاتی آنلاین و 24ساعته .

7–پیش حسابرسی بیمه و مالیات .

8–اصلاح ساختار سازمانی .

9–مشاوره تامین مالی .