🔺موضوع: عدم حسابرسی سایر حساب ها و هزینه ها به جز حقوق و دستمزد و  قراردادهای مقاطعه کاری طبق مفاد ۴۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی

عدم حسابرسی سایر حساب ها و هزینه ها به جز حقوق و دستمزد و قراردادهای مقاطعه کاری طبق مفاد ۴۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی

🔺موضوع: عدم حسابرسی سایر حساب ها و هزینه ها به جز حقوق و دستمزد و  قراردادهای مقاطعه کاری طبق مفاد ۴۷ و ۳۸ قانون ...

ادامه مطلب